Privacybeleid

Inleiding

Bij de uitoefening van zijn activiteiten kan 3Dsoft uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende regelgeving. Dit beleid geeft u informatie over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt. U kunt het op onze website raadplegen en het wordt regelmatig bijgewerkt om rekening te houden met wijzigingen in de wet- en regelgeving en wijzigingen in de verwerking door 3Dsoft. Dit beleid werd bijgewerkt op 3 januari 2023.

Wie zijn wij ?

3Dsoft is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van bezoekers aan de website https://www.3dsoft.fr en van klanten van zijn platforms.

Waartoe verbinden wij ons ?

Wij verbinden ons ertoe om de geldende regelgeving na te leven voor alle persoonsgegevens die wij verwerken. Daarom verbinden wij ons ertoe om de volgende principes na te leven :

 • Wij verwerken uw persoonsgegevens op een geoorloofde, eerlijke en transparante manier.
 • Wij verzamelen uw persoonsgegevens voor specifieke, uitdrukkelijke en legitieme doeleinden, en verwerken ze nooit op een manier die onverenigbaar is met die doeleinden.
 • Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens adequaat en relevant zijn, en beperkt blijven tot wat nodig is voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens juist zijn, en dat ze waar nodig worden bijgewerkt. Wij nemen alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat onjuiste persoonsgegevens, gelet op de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, onmiddellijk worden verwijderd of gecorrigeerd.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt om u te identificeren, slechts zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking.
 • Wij zorgen voor een passend beveiligingsniveau voor de persoonsgegevens die wij verwerken.

Deze verbintenissen komen als volgt tot uiting :

 • Wij respecteren uw privacy.
 • Wij garanderen dat de bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens onze eerste zorg is.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens niet voor doeleinden waarvan u niet op de hoogte bent gebracht.
 • Wij vinden niet dat uw persoonsgegevens voor onbepaalde tijd moeten worden opgeslagen.
 • Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.
 • Wij werken samen met betrouwbare partners die in voldoende mate garanderen dat er technische en organisatorische maatregelen worden getroffen, zodat onze verwerking voldoet aan de eisen van de geldende regelgeving.
 • Wij respecteren uw rechten als betrokkene en doen al het mogelijke om aan uw verzoeken te voldoen, op voorwaarde dat ze gegrond zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoelang ?

Wij herinneren u eraan dat persoonsgegevens gegevens zijn die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de “betrokkene”), zoals uw voor- en achternaam, uw post- of e-mailadres. Wij verbinden ons ertoe om alleen persoonsgegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verzameld, en om ze niet langer te bewaren dan nodig is voor die doeleinden.

Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens :

Verwerkingsactiviteiten Rechtsgrond Categorieën persoonsgegevens Bewaartermijn (actieve database)
Behandeling van het verzoek dat via het contactformulier is verzonden Gerechtvaardigd belang Identificatiegegevens De tijd die nodig is om op het verzoek in kwestie te reageren
Verzending van een e-mail voor marktonderzoek Gerechtvaardigd belang Identificatiegegevens 3 jaar vanaf de verzameling van de gegevens of het laatste contact, tenzij u bezwaar maakt tegen dit gebruik.
Behandeling van de indienstneming Uitvoering van precontractuele maatregelen Identificatiegegevens en gegevens over de beroepssituatie van de sollicitant 2 jaar vanaf de sollicitatie (tenzij bezwaar wordt gemaakt)
Videobewaking Gerechtvaardigd belang Identificatiegegevens en gegevens over de levenswijze van de geregistreerde personen 1 week vanaf de registratie
Klantenbeheer Uitvoering van het contract Identificatiegegevens 5 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie 10 jaar voor facturen vanaf de datum van verzending
Beheer van leveranciers Uitvoering van het contract Identificatiegegevens 5 jaar vanaf het einde van de contractuele relatie 10 jaar voor facturen vanaf de datum van verzending

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens ?

Uw gegevens worden zo nodig alleen aan de volgende ontvangers meegedeeld :

 • Bevoegd personeel van 3Dsoft ;
 • Onderaannemers, betrouwbare dienstverleners van 3Dsoft die voor het volgende verantwoordelijk zijn :
  hosting van de website ;
  • opslag van uw persoonsgegevens ;
  • onderhoud van apparatuur/software ;
  • marketing-, commerciële of statistische en onderzoeksactiviteiten ;
  • implementatie, opleiding en ondersteuning ten behoeve van de transformatie.

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat het aantal van die personen zo klein mogelijk blijft.

Wij geven onze betrouwbare dienstverleners alleen de informatie die ze strikt nodig hebben om de dienst te verlenen, en ze mogen uw persoonsgegevens op geen enkele manier voor andere doeleinden gebruiken.

Wij doen altijd ons uiterste best om ervoor te zorgen dat al onze betrouwbare dienstverleners met wie wij samenwerken, instaan voor de beveiliging van uw gegevens.

Wanneer onze relatie met een betrouwbare dienstverlener wordt beëindigd, zorgen wij er ook voor dat die dienstverlener uw persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert.

Wij selecteren onze betrouwbare dienstverleners met grote zorg. Daarbij zorgen we ervoor dat ze voldoende garanties bieden, vooral op het gebied van expertise, betrouwbaarheid en middelen, om de technische en organisatorische maatregelen te nemen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving, met name op het gebied van beveiliging. In dat opzicht zorgen wij ervoor dat onze betrouwbare dienstverleners persoonsgegevens uitsluitend volgens onze gedocumenteerde instructies verwerken. Wij controleren ook of hun personeel zich tot geheimhouding heeft verbonden, of gebonden is aan een passende wettelijke geheimhoudingsplicht.

Wat zijn uw rechten als betrokkene ?

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te wissen en over te dragen, en ook het recht om de verwerking van deze gegevens te beperken.

Ga voor meer informatie over uw rechten naar de website cnil.fr.

U kunt uw rechten uitoefenen :

 • Door een e-mail te sturen naar het e-mailadres : bee2linkgroupe_dpo@derriennic.com
 • Door een brief te sturen naar het volgende adres : 3Dsoft, 147, avenue de Malakoff 75016 PARIS

Als u contact met ons hebt opgenomen en daarna nog steeds van mening bent dat uw rechten niet worden gerespecteerd, kunt u een klacht indienen bij de CNIL.

Scroll to Top